Naudojimosi sąlygos ir privatumo politika

Naudodamiesi ERP365 ar kitais Operatoriaus produktais, ar svetainėmis, su kuriais galima naudotis ERP365 produktu, Jūs sutinkate su šia privatumo politika, naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

Įvadas

ERP365 – tai aukščiausios kokybės web pagrindu kurtas ir nuolat tobulinamas programinis produktas, automatizuojantis daugelį organizacijos verslo procesų ir informacijos srautus. ERP365 savininkas ir administratorius yra UAB „Instantė” (toliau – Operatorius).

1. Duomenų rinkimas

Siekdamas savo produkto vartotojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas Operatorius turi sukaupti tam reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, tam, kad sukurti nemokamą arba mokamą paskyrą tik Jums, reikia užfiksuoti ir saugoti tokius duomenis, kaip vardą, pavardę, įstaigos pavadinimą, ir pan. Tam, kad lankytojai kurie rinksis mokamą paslaugą galėtų naudotis visomis produkto galimybėmis, gali būti reikalingi ir kiti kontaktiniai duomenys, pvz. telefono numeris, adresas, įmonės duomenys ir kita informacija.

2. Rinkodara

Vartotojas supranta ir sutinka, jog registracijos metu sukaupti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant naujienlaiškių siuntimą.

3. Duomenų apsauga

Visus Jūsų ERP365 registracijos metu pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Operatorius. Nei Operatoriaus, nei kitos trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Jūsų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Jūsų sutikimo.

4. Informacijos teisingumas

Naudojantis ERP365 draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Operatoriui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, pateikdami klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima pilną atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo.

5. Ribojimai

Naudojantis ERP365, draudžiama siųsti elektroniniu paštu, elektroniniu būdu ar kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir/ar nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir/ar panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymais.

6. Naudotojų įsipareigojimai

ERP365 naudotojai įsipareigoja taip pat ir patys visomis išgalėmis saugoti savo ar kitų asmenų pateikiamą asmeninę (ne viešam naudojimui skirtą) informaciją nuo nutekėjimo ar neteisėto panaudojimo: i. kiekvieną kartą, pabaigus naudotis ERP365 sesija, nuo jos atsijungti, paspaudžiant nuorodą „Atsijungti”; ii. neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims; iii. nekaupti, nesaugoti ir neperduoti kitų asmenų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, taip pat jos nenaudoti jokiais komerciniais tikslais ir nesuteikti tokios galimybės trečiosioms šalims.

7. Operatoriaus atsakomybė

Operatorius neatsako už jo svetainėse pateikiamos kitų įmonių produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę, ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

8. Duomenų pašalinimas

ERP365 turėtojai gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš Operatoriaus duomenų bazės, pašalindami savo registraciją

9. Duomenų saugojimo terminas

Jūsų duomenis saugosime tol, kol Jūsų ERP365 paskyra yra aktyvuota, arba kol yra reikalinga teikti Jums Paslaugas. Jei nustosite naudotis ERP365 paslaugomis, Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius po to kai ERP365 paslaugos Jums bus nebeteikiamos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. Jeigu raštu ĮMONEI pateiksite prašymą pašalinti bet kokią Jūsų informaciją, mes į šį Jūsų prašymą atsakysime ir jį įvykdysime ĮMONĖS nuožiūra taip, kaip laikysime tinkama. Kviečiame šiuos prašymus pateikti el. paštu sales@erp365.lt

10. Žala ir vartotojo atsakomybė

Operatorius turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją (ERP365) ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo duomenų bazės. Taip pat, kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Operatoriui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

11. GARANTIJŲ NETAIKYMAS

ERP365 PASLAUGOMIS JŪS NAUDOJATĖS IŠIMTINAI SAVO RIZIKA. ERP365 PASLAUGOS BEI VISAS TURINYS IR PROGRAMOS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, KURIĄ GALIMA PASIEKTI PER ERP365 PASLAUGAS, PATEIKIAMI TOKIE, KOKIE TUO METU YRA, IR GALI BŪTI BET KURIUO METU PAKEISTI BE JOKIO ATSKIRO PRANEŠIMO JUMS. TIEK, KIEK LEIDŽIA TEISĖS AKTAI, OPERATORIUS (ĮMONĖS IR SAVO TIEKĖJŲ VARDU) NETEIKIA JOKIO POBŪDŽIO PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ (AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMINIŲ AR KITOKIŲ), ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GARANTIJAS DĖL PRODUKTŲ TINKAMUMO PREKYBAI AR TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. TAI TAIKOMA ERP365 PASLAUGOMS IR VISAM TURINIUI BEI PROGRAMOMS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, KURIĄ GALIMA PASIEKTI PER ERP365 PASLAUGAS. OPERATORIUS NEGARANTUOJA, JOG JŪSŲ PRISIJUNGIMAS AR NAUDOJIMASIS ERP365 PASLAUGŲ TURINIU BEI PROGRAMOMIS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ, VISUOMET BUS SKLANDUS IR BE GEDIMŲ, TAIP PAT JOG JUNGIANTIS BUS IŠVENGTA KOMPIUTERINIŲ VIRUSŲ AR BET KOKIŲ KITŲ ŽALINGŲ KOMPONENTŲ. ĮMONĖ TAIP PAT NEGARANTUOJA PER ERP365 PASLAUGAS PASIEKIAMOS TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGOS TIKSLUMO, FUNKCIONALUMO, TECHNINIŲ SĄLYGŲ AR BET KOKIŲ KITŲ JOS ASPEKTŲ. OPERATORIUS, JO PARTNERIAI IR TIEKĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS (TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, BAUDAS, NETURTINĘ ŽALĄ, KITUS PADARINIUS), ATSIRADUSIUS DĖL NESANKCIONUOTO TREČIOSIOS ŠALIES PRISIJUNGIMO PRIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ARBA SU TUO SUSIJUSIUS, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR TOKIE NUOSTOLIAI ATSIRANDA IŠ SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS, CIVILINIO TEISĖS PAŽEIDIMO AR KITOKIU PAGRINDU, TAIP PAT NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR OPERATORIUI BUVO PATEIKTAS FAKTINIS AR NUMANOMAS PRANEŠIMAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ.

12. Mokesčiai

Abonementiniai mokesčiai už ERP365 paslaugų naudojimą (toliau – Abonementiniai mokesčiai) priklauso nuo Jūsų įmonės vartotojų skaičiaus. Operatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Abonentinio mokesčio dydį bei atsiskaitymo procedūrą apie tai paskelbdamas savo Svetainėje. Abonementinis mokestis mokamas avansu Jūsų paskyros atidarymo dieną ir toliau mokamas tą pačią kiekvieno mėnesio dieną (toliau – Mokėjimo diena). Bet kokie su Abonentiniu mokesčiu susiję pakeitimai jau registruotiems paslaugos vartotojams įsigalioja artimiausią naujųjų metų mokėjimo dieną. Abonentinis mokestis apmokamas pagal išrašomą PVM sąskaitą faktūrą per 5 d. d. nuo jos išrašymo dienos į PVM sąskaitoje faktūroje nurodytais rekvizitais. Atsiradus naujiems apmokėjimo būdams, visi jie bus atvaizduojami pateikiamoje PVM sąskaitoje faktūroje.

13. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

OPERATORIUS IR (ARBA) JO PARTNERIAI IR (ARBA) TIEKĖJAI NEATSAKO JUMS AR JOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS, BAUDAS AR NETURTINĘ ŽALĄ AR KITOKIUS PRARADIMUS, ĮSKAITANT, BET NEATSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ AR PARDAVIMUS, KOMERCINĖS VEIKLOS KLIŪTIS AR SISTEMŲ, DUOMENŲ PAŽEIDIMUS ARBA JŲ PRARADIMĄ, KURIE GALI KILTI TIEK IŠ SUTARTIES, TIEK PADARIUS CIVILINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ, ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ, ARBA BET KOKIU KITU PAGRINDU, ATSIRANDANČIUS DĖL NAUDOJIMOSI AR NEGALĖJIMO PRISIJUNGTI AR NAUDOTIS ERP365 PASLAUGOMIS (AR BET KAIP SU TUO SUSIJUSIUS) AR BET KOKIU JŲ TURINIU IR PROGRAMOMIS, ĮSKAITANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ MEDŽIAGĄ AR KITAS SVETAINES, NET JEI OPERATORIUS BUVO INFORMUOTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ ATSIRADIMO TIKIMYBĘ. JŪS SUTINKATE, JOG VIENINTELIS TEISIŲ GYNIMO BŪDAS ESANT BET KOKIAM NEPASITENKINIMUI ERP365 PASLAUGOMIS AR BET KOKIU PER JAS PASIEKIAMU TURINIU AR PROGRAMOMIS, BUS NAUDOJIMOSI ŠIAIS PRODUKTAIS NUTRAUKIMAS. KILUS KONFLIKTUI TARP DVIEJŲ AR DAUGIAU VARTOTOJŲ ARBA TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PARDAVĖJO, JŪS NEREIKŠITE OPERATORIUI, (ĮSKAITANT JOS PARTNERIUS, ATITINKAMUS JŲ ATSTOVUS IR DARBUOTOJUS) JOKIŲ IŠ TOKIŲ KONFLIKTŲ KYLANČIŲ AR BET KAIP SU JAIS SUSIJUSIŲ PRETENZIJŲ, REIKALAVIMŲ BEI NEREIKALAUSITE KOMPENSACIJŲ (TIEK FAKTINIŲ, TIEK GALINČIŲ ATSIRASTI VĖLIAU KAIP KONFLIKTO PADARINIAI).

14. Slapukai

ERP365 interneto svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), todėl šiame skyriuje jums pateikiama išsami informacija apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip jums apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.

Kas yra slapukas?
Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.

Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Kaip pašalinti slapuką?
Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

15. Nenugalima jėga

Operatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (Force Majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip įtakoti ar numatyti.

16. Naudojimosi sąlygų pasikeitimas

Visos čia pateiktos nuostatos gali būti keičiamos ir papildomos. Apie pasikeitimus ERP365 turėtojai informuojami www.erp365.lt svetainėje ir/ar kitose svetainėse, kuriose galioja pasikeitimai.